Protecția datelor conform GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare și se aplică direct în toate statele membre ala Uniunii Europene Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrograre a Directivei 95/46/CE cunoscut și ca GDPR (GENERAL Data Protection Regulation)

 Regulamentul (UE) 679/2016 în conformitate cu dispozițiile art.2.2 alin (1) din acesta se aplică prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum  și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a prelucrării datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență al datelor .

  În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, S.C. Bordea PROSERV S.R.L. respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

S.C. Bordea PROSERV S.R.L. prelucrează numai datele personale în scopuri menționate și solicită persoanelor vizate comunicarea datelor cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

 Datele cu caracter personal pe care le furnizați sunt utilizate pentru încheierea de contracte de furnizare bunuri/servicii acestea sunt:

      – nume, prenume;

    – funcție;

   – denumire angajator/furnizor;

   – detalii de contact (număr de telefon, adresa de mail, domiciliu)

În mod exceptional serie și număr de CI/BI, CNP;

Datele personale sunt destinate utilizării și sunt comunicate următorilor destinatari daca este cazul:

    – persoanelor vizate;

    – angajaților;

    – partenerilor contractuali;

    – altor instituții.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizat anterior. Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menționate mai sus în vederea efectuării  tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților din cadrul societății, ținând cont de prevederile legislației naționale și europene în domeniu după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 Ne puteti cere să vă ștergem datele cu caracter personal dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) sau acestea au fost prelucrate ilegal. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale.